Translation status

16 Strings 100% Translate
2,402 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
App Strings Translate

Translation Information

Project website https://weblate.joja.se/projects/si-droid-event/
Instructions for translators

http://www.joja.se/index.php?title=Translations

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Filemasksrc/main/res/values-*/strings_about.xml
Monolingual base language filesrc/main/res/values/strings_about.xml
Translation file src/main/res/values-sv/strings_about.xml
admin

Committed changes

SI-Droid Event / Help StringsSwedish

Committed changes 7 months ago
admin

New translation

SI-Droid Event / Help StringsSwedish

<b><font color=red>NOTE: The free (Lite) version of the app only allows readout if there are fewer than 10 SICards already in the app!</font></b>

<p>When a SICard is read out it will be shown at the top of the readout list, with an orange background.
By clicking on one card, you will get a view of all available card data from the readout. Depending on the setting done in
<b>Lookup of Card owner</b> you can get the app to automatically retrieve the runners name and club from any of these places:
<ol>
<li>From an already read out card in the event with the same number</li>
<li>A user-defined file on the device's local storage. The file is recommended to be saved in UTF-8 format if any kind of special characters are needed.
Each row in the file should look like:<br/>
<code>SICard nbr, Runner name, Club name, External id, Course name</code></li>
Only the first two parts (card nbr and runner name) is mandatory, the rest is optional. Rows not matching this pattern will be ignored.<br/>
Note: It is also allowed to use semicolon (;) as a separator, instead of the comma which makes it simple to use e.g. Excel for creating the list and saving it as a CSV-file.<br/>
If a course name is added as the fifth part on a row, the runner will be assigned to that course regardless if the punches in the card matches that course or not.
If a course with that name doesn't yet exist, it will be created as a new course without any controls.
<li>From an SICard archive on the Internet (mostly Swedish runners; Mobile or Wifi coverage must be available)</li>
<li>Directly from the owner data stored on the SICard (SICard6 or later)</li>
</ol>
Runners name, club, status and punches can also manually be edited by either long pressing on a card in the list and selecting <b>Change Runner Details</b>
or by first clicking on the card and then selecting the Edit icon <img src='ic_action_edit.png'/>. In the Edit Runner dialog it is possible to expand it to also show the
runners punches by pressing the down arrow <img src='ic_expand_more_black.png'/> in the bottom right corner. There it is possible to change start time,
finish time and all the punches for the runner. The plus icon <img src='ic_action_add_black.png'/> and trash icon <img src='ic_action_trash_black.png'/>
on the right on every row, adds and removes the punch at that control.

<p>If there is a matching course found for the read out card, the runner is automatically assigned to that course and code checking will
be performed. If the wrong course gets assigned to the runner, you can manually reassign the runner to the correct course either by
long pressing on the card in the list and select <b>Change Runners Course</b> or by clicking on the card and then select the left course icon
<img src='ic_action_change_course.png'/> (the one with an update icon on the bottom right).

<p>If no matching course can be found for a card, the runner will be assigned to the course 'No course'. This will also mean that the runner
is directly set to OK as long as there is a finish punch/time in the card. There will not be any code checking at all performed for the runners
assigned to this course.

<p>It is also possible to define a new course based on all the codes registered in a card. This is very handy to use when the first runner on
each course comes to the finish. This is done either by long pressing a card in the list and selecting <b>Create Course from Card</b>
or by clicking on the card and then choose the right course icon <img src='ic_action_add_course.png'/> (the one with a plus sign on the bottom right).
In the dialog you can name the course and make any other modifications to it before saving it as a new course.

<p>If there is a Bluetooth receipt printer configured in the Settings, it will be possible to print a split time receipt for a runner. In the details view of the
runner there is a receipt icon <img src='ic_action_receipt.png'/> that will print the split times on the receipt printer. It is also possible to configure
different levels of automatic printing in the Settings. Read more about split time printers in the Settings and on the
<a href=http://www.joja.se/index.php/Bluetooth_Printers>homepage</a> for the app.

<p>Completely remove a card from the app by either long press on a card and then selecting <b>Delete Runner</b>
or by clicking on a card and then select <b>Delete Runner</b> from the menu.

<p>If a runner doesn't have a card with him, it is still possible to add him to the event. By pressing the plus icon <img src='ic_action_new.png'/>, a dialog
will appear in which it is possible to type the runners name and club. It is also possible to enter the start and finish times for the runner.

<p>SI-Droid Event supports using and reading out the same SICard multiple times during an event. As long as the data in the card has been changed
in some way, the card will be read out as any other card. If, however a runner accidentally reads her card twice in a row, the second card
will not be accepted since identical data has already been read. When this happens, a brief explanatory text is shown on the screen.
<b><font color=red>OBS: Gratis-versionen (Lite) av appen tillåter bara utstämpling om det är färre än 10 brickor som redan är inlästa!</font></b>

<p>När en bricka har blivit avläst så hamnar den längst upp i listan med brickor. Genom att klicka på en bricka så får man upp en vy med all tillgänglig data
för brickavläsningen. Beroende på inställning som har gjorts under <b>Hämta ägaren till brickan</b> så kan namn och klubb för löparen automatiskt hämtas från
någon/flera av dessa ställen:
<ol>
<li>Från en redan utläst bricka med samma nummer</li>
<li>En egendefinierad fil på telefonens SD-kortminne. Filen måste sparas i UTF8-format och varje rad i filen måste se ut somm svenska tecken ska användas. Varje rad i filen ska ha följande format:<br/>
<code>[Bricknr], [NLöparnamn], [Klubb]</code></li>
Det är även möjligt att använda semikolon (;) som separator istället för komma.
namn, EventorId, Bannamn</code></li>
Bara de två första fälten (bricknr och löparnamn) är obligatoriska, resterande är alla valfria att ange.
Rader som inte matchar formatet ignoreras.<br/>
Observera att det även är möjligt att använda semikolon (;) som separator istället för komma. Det gör det enkelt att skapa en lista med brickdata, t.ex. i Excel som sedan bara behöver sparas som en CSV-fil för att vara användbar.<br/>
Om ett bannamn har angetts som femte fält på en rad så kommer den brickan/löparen att automatiskt tilldelas denna bana vid utstämpling, oavsett om brickans stämplingar stämmer överens med banans kontroller eller inte. Om ingen bana finns med angivet namn så kommer en sådan bana att automatiskt skapas fast helt utan kontroller.

<li>Via ett uppslag över Internet från Eventor-arkivet (om mobil- eller Wifi-täckning finns)</li>
<li>Direkt från data lagrad på brickan (SICard6 och senare)</li>
</ol>

<p>Namn, klubb, status och stämplingar kan även manuellt redigeras för en bricka genom att antingen långtrycka på en bricka i listan och välja <b>Ändra löpardetaljer</b> eller först
klicka på brickan och sedan välja penn-ikonen <img src='ic_action_edit.png'/>. Dialogen Ändra löparen kan expanderas så att den även visar löparens alla stämplingar
genom att trycka på nedåtpilen <img src='ic_expand_more_black.png'/> längst ner till höger. Där är det möjligt att ändra starttid, måltid och alla stämplingar i brickan.
Plusikonen <img src='ic_action_add_black.png'/> och papperskorgen <img src='ic_action_trash_black.png'/> till höger på varje rad lägger till och tar bort stämplingen
vid en viss kontroll.

<p>Vid en avläsning så matchas brickans stämplingar mot alla lagrade banor och den bästa väljs.
Om ingen matchande bana finns definierad så knyts brickan automatiskt till banan <b>Ingen bana</b>.
För dessa brickor görs ingen stämpelkontroll alls utan alla löpare blir direkt godkända så länge det finns en måltid lagrad i brickan.

<p>Om det finns en matchande bana för en avläst bricka så knyts brickan automatiskt till den banan och stämpelkontroll
kommer att utföras. Om knytningen till en bana blir felaktig så kan man manuellt knyta brickan till rätt bana antingen
genom ett långtryck på brickan i listan och sedan välja <b>Knyt bana till löparen</b> eller genom att klicka på brickan och sedan
välja vänstra banikonen <img src='ic_action_change_course.png'/> (den med en uppdateringssymbol nere till höger).

<p>Det är även möjligt att skapa en helt ny bana utifrån de stämplingar som finns på en bricka vilket kan vara praktiskt för
första löparen i mål på varje bana. Detta görs antingen genom att långtrycka på en bricka i listan och sedan välja <b>Skapa ny bana
från brickan</b> eller genom att klicka på brickan och sedan välja högra banikonen <img src='ic_action_add_course.png'/> (den med ett plustecken nere till höger).
I dialogen som visas kan du namnge banan och göra eventuella justeringar innan du sparar den som en ny bana.

<p>Om en Bluetooth-skrivare finns konfigurerad i Inställningarna så är det möjligt att skriva ut ett sträcktidskvitto för en löpare. I löparens detaljvy finns en kvittoikon <img src='ic_action_receipt.png'/> som gör att en utskrift skickas till skrivaren. Det går även att konfigurera olika nivåer av automatisk kvittoutskrift under Inställningarna.
Läs mer om skrivare i Inställningarna och på <a href=http://www.joja.se/index.php/Bluetooth_Printers>appens hemsida</a>.

<p>Ta bort en avläst bricka från appen genom att antingen långtrycka på en bricka och sedan välja <b>Ta bort löparen</b> eller genom att klicka på brickan och sedan välja <b>Ta bort löparen</b> i menyn.

<p>Om en löpare är med på en träning men saknar en bricka så går det att manuellt lägga till en löpare utan att läsa av en bricka. Tryck på plus-ikonen
<img src='ic_action_new.png'/> så kommer dialogen <b>Lägg till löpare utan bricka</b> upp. Där är det möjligt att skriva in namn och klubb och även ange start- o måltid för löparen.

<p>Det går alldeles utmärkt att använda och läsa av samma bricka flera gånger vid en träning/tävling. Så länge det inte är exakt
samma data som avläses från brickan så läggs brickan till som vilken annan bricka som helst. Om en löpare däremot av misstag råkar läsa av sin bricka
två gånger på raken så kommer inte andra utstämplingen att accepteras eftersom identisk data redan blivit läst. När det händer visas kort en förklarande text på skärmen.
7 months ago
admin

New string to translate

SI-Droid Event / Help StringsSwedish

New string to translate 7 months ago
admin

Resource update

SI-Droid Event / Help StringsSwedish

Resource update 7 months ago
admin

Resource update

SI-Droid Event / Help StringsSwedish

Resource update a year ago
admin

Committed changes

SI-Droid Event / Help StringsSwedish

Committed changes a year ago
admin

Translation changed

SI-Droid Event / Help StringsSwedish

Many thanks goes to the persons that are helping me with the translation of the app to other languages! <p>You can find more information about the translations and how to help out yourself on the following site: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>
Stort tack till personerna som hjälper mig att översätta appen till olika språk! Är du intresserad av att hjälpa till med översättning av appen så
kontakta mig för mer information.
<ul>
<li>Ungerska - Ádám Nagy-Kovács, adam.nagykovacs@gmail.com</li>
<li>Tjeckiska - Lukáš Kettner, k.lukas15@seznam.cz</li>
<li>Spanska - Daniel Mayoral, danimayoral@gmail.com</li>
<li>Franska - Grégoire L'hôte, greg.lhote@zaclys.net och Marc Pivaudran, marc.pivaudran@gmail.com</li>
</ul>

<p>Du hittar mer information om översättningarna och hur du gör för att hjälpa till med dom här: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>
a year ago
admin

Resource update

SI-Droid Event / Help StringsSwedish

Resource update a year ago
admin

Committed changes

SI-Droid Event / Help StringsSwedish

Committed changes a year ago
admin

Translation changed

SI-Droid Event / Help StringsSwedish

<p>SI-Droid Event is an Android app that makes it possible to arrange simple orienteering events with SportIdent without
having to bring along more than a mobile phone/tablet and a SI Readout Station to the event site. No need for a computer anymore.</p>

<p>The basic idea when using the app is that it should need as little preparation as possible before the event.
The only preparation you need to do is to configure the name, date and zero time (especially if SICard5 is used) of the event under
<b>Settings</b> to be ready. The rest is easily handled at the same time as the runners are finishing.</p>

<p>To be able to connect the SI Readout Station to the phone, a USB-OTG adapter is needed. Such an adapter should be available in most phone or electronic shops
for less than €10. When connecting a station via the USB-OTG adapter to your device, take care not to damage the USB port in your device. The USB port could easily
break if you e.g. drop the station while it's connected to the phone.

<p>IMPORTANT: When a USB Station or a serial-to-USB converter is connected to the phone, the dialog <b>Choose an app for the USB device</b> will automatically be shown. <p><b><font color=red>For the readout to work properly, it's very important that the SI-Droid Event app is actively selected in this dialog and that the
notification becomes visible in the notification area!</font></b> <p>If this has not been done, you will not be able to read out any cards.

<p>There is a notification icon <img src='ic_stat_simaster.png'/> that belongs to the app which shows up in the notification area. When this notification icon is visible,
it will mean that the app have contact with either an SI Station or a serial-to-USB converter and can receive card readouts.
When the notification icon is blinking it indicates that the app is active talking to the station and reads out a card.

<p>It is not necessary for the main window of the app to be visible for card readouts to be possible. The important thing is that the notification is showing.
This also means that readouts will be possible even if the screen is turned off and locked or if e.g. a phone call is being made.

<p>Shutdown the entire app, including the card readout, by opening the app and choose <b>Exit</b> in the main menu.
<p>SI-Droid Event är en Android app som gör det möjligt att arrangera enkla orienteringsträningar (och små tävlingar) med SportIdent utan att behöva ha med sig mer än en mobiltelefon/surfplatta och en SIMaster-enhet vid målet.</p>

<p>Grundtanken för användandet av appen är att man ska ha så lite behov av förberedelse som möjligt inför ett arrangemang. Det innebär att det i princip räcker att konfigurera namn, datum och nolltid (speciellt om SICard5 används) för arrangemanget under <b>Inställningar</b> för att vara klar. Resten sköts enkelt efterhand som löparna kommer i mål.</p>

<p>VIKTIGT: När en USB-master eller en serie-till-USB-omvandlare ansluts till telefonen så kommer dialogen <b>Välj en app för USB-enheten</b> automatiskt upp.

<p><b><font color=red>För att avläsningen ska fungera så är det väldigt viktigt att SI-Droid appen aktivt väljs i denna dialog och att notifieringsikonen blir synlig!
Görs inte detta så kan inga brickor läsas in.</font></b></p>

<p>Till appen hör en notifieringsikon <img src='ic_stat_simaster.png'/> som visas längst upp i statusraden. När denna notifiering är synlig så betyder det att appen har kontakt med mastern eller med en serie-till-USB-omvandlare och kan ta emot utstämplingar. När notifieringsikonen blinkar så betyder det att appen håller på att kommunicera med SI-mastern.

<p>Appens fönster behöver inte vara framme för att det ska gå att läsa av brickor. Det viktiga är att notifieringen är synlig. Det innebär också att avläsning är möjligt även om skärmen är helt släckt och låst eller om t.ex ett samtal skulle vara pågående.

<p>Stäng ner hela appen (inklusive avläsningen) genom att öppna appen och välj <b>Avsluta</b> i menyn.
a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 16 2,402 14,324
Translated 100% 16 2,402 14,324
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 37% 6 2,057 12,189

Last activity

Last change Dec. 18, 2019, 10:56 p.m.
Last author Weblate Admin

Activity in last 30 days

Activity in last year